DENAH GEDUNG E (KULTUBAI UTARA)

&

DENAH GEDUNG F (KULTUBAI SELATAN)